DOCTORA PIBERNAT

Serveis

Accidents de circulació o de trànsit

El terme ‘accident de circulació’ utilitzat per l’OMS es defineix com una col·lisió o incident en el qual es veuen implicats almenys un vehicle sobre rodes per a ús en carretera, en moviment, en una via pública o privada amb accés públic als voltants. En els supòsits de mort, seqüeles i/o lesions temporals, la indemnització corresponent es farà d’acord amb la llei i diferents normatives vigents junt amb la valoració de l’accidentat.

Accidents laborals

S’entén per accident de treball o laboral tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o a conseqüència del treball que realitza per compte aliè.

És també accident de treball o accidente in itinere el que pateix el treballador a l’anar o tornar del lloc de treball, a condició que el trajecte no hagués estat interromput per raons particulars.

Invalidesa o Incapacitat Permanent

Incapacitat permanent (IP) és la situació laboral del treballador que, després d’haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

La qualificació de la incapacitat permanent en els seus diferents graus es determinarà en funció del percentatge de reducció de la capacitat de treball que reglamentàriament s’estableixi:

  • Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual la que, sense arribar al grau de total, ocasioni al treballador una disminució no inferior al 33 per cent del seu rendiment normal per a la professió en qüestió, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals d’aquesta.
  • Incapacitat permanent total per a la professió habitual la que inhabilita al treballador per a la realització de les tasques fonamentals d’aquesta.
  • Incapacitat permanent absoluta per a tot treball la que inhabilita completament al treballador per a tota professió o ofici.
  • Gran invalidesa o situació del treballador afecte d’incapacitat permanent i que, conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti l’assistència d’una altra persona pels actes més essencials de la vida.

Disminucions - Discapacitats

La Classificació Internacional de l’OMS defineix la discapacitat com la restricció o manca de la capacitat per realitzar una activitat, en la forma o dins del marge que es considera normal per a un ésser humà. És per tant, la severitat de les limitacions per les activitats el criteri fonamental que s’utilitza per a la valoració de la persona discapacitada.

Incapacitacions legals

En termes d’incapacitació, serà l’autoritat judicial competent qui la declari sobre aquelles persones amb discapacitat que els impedeixi l’autogovern de la seva persona i dels seus béns.

La incapacitació es troba prevista en l’art. 200 de la Llei 13/1983, de 24 d’octubre, de reforma del Codi Civil en matèria de tutela, publicada en el BOE Númº 256, de 28 d’octubre de 1983. En aquest sentit, la referida disposició legal consagra les causes que donen lloc a la incapacitació, com són les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixin a la persona governar-se per si mateixa.

Pòlisses d'assegurances

Tens concertades pòlisses d’assegurances de vida o incapacitat i has tingut un sinistre i la teva asseguradora no et facilita la indemnització pels danys soferts?

Abans de qualsevol reclamació cal revisar la pòlissa completa, tenint en compte les exclusions de certes garanties que creies que estaven cobertes. Cal revisar la mateixa taula d’indemnització i valorar les seqüeles en funció de la descripció de la mateixa pòlissa, i per això a vegades és convenient el peritatge mèdic.

Diversos

Es pot precisar informe de lesions i seqüeles per diferents motius, tals com objectivar l’estat mental o psíquic d’una persona davant qualsevol delicte, en testaments i/o donacions, en situacions o processos judicials de separacions, assetjaments…